fbpx

Ochrana osobních údajů

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Toto oznámení o ochraně osobních údajů Vás informuje o tom, jak a pro jaké účely spravujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje a vysvětluje Vaše práva. 

KDO SPRAVUJE VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?
MANETECH, a.s.,
IČO: 26192497,
se sídlem Klánovická 601/40, 198 00 Praha 9,
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6676, www.lanika.cz

KTERÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZÍSKÁVÁME?
Nebude-li s Vámi dohodnuto jinak, spravujeme a zpracováváme pouze Vaše osobní údaje požadované v souvislosti s pracovním poměrem. Ty zpravidla zahrnují příjmení, jméno, titul, den, měsíc a rok narození, trvalý pobyt, bydliště, státní příslušnost, zdravotní pojišťovna, místo, okres a stát narození, rodné číslo, číslo účtu, pracovní pozice, evidenční číslo. V případě uplatnění daňových nároků pak relevantní údaje požadované právními předpisy.

ÚČEL, PRO KTERÝ JSOU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY, PRÁVNÍ ZÁKLAD
Vaše osobní údaje používáme ve většině případů k Plnění účelu smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi a k plnění našich zákonných povinností, zejména účetních a daňových. Konkrétními důvody pro zpracování Vašich osobních údajů mohou být dále Oprávněné zájmy (na základě oprávněného zájmu takto zpracováváme zejména osobní údaje, které zpracováváme formou tzv. cookies prostřednictvím Vašeho internetového prohlížeče), Souhlas (pokud jste nám takový souhlas výslovně udělili, můžeme Vám na základě něj zasílat obchodních sdělení (e-mail marketing), takový souhlas máte právo kdykoliv odvolat, což je podrobněji popsáno v části tohoto informačního listu „Vaše práva”.

JAK ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE
Vaše osobní údaje můžeme ukládat a zpracovávat, nebo je sdílet s jinými zpracovateli nebo příjemci, zpravidla subjekty, které nám dodávají externí služby (např. účetní, IT). Aktuální seznam našich zpracovatelů naleznete na http://www.lanika.cz/o-nas/gdpr/zpracovatele.html.

JAKOU DOBU SPRAVUJEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?
Vaše osobní údaje uchováváme tak dlouho, dokud je nutné plnit práva a povinnosti z našeho smluvního vztahu, a následně pouze po dobu, po kterou trvají naše zákonné povinnosti takové údaje uchovávat.

VAŠE PRÁVA
Máte právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu, výmaz, omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů, právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte dále právo být informován o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů. tato práva konkrétně obsahují a uplatníte následovně:

Úprava a doplnění
Kontaktujte nás prostřednictvím našeho emailu info@manetech.cz nebo písemně na adresu našeho sídla a uveďte, jaký údaj požadujete upravit či doplnit a z jakého důvodu.

Oprava
V případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje, které zpracováváme, jsou nesprávné, kontaktujte nás prostřednictvím našeho emailu info@manetech.cz nebo písemně na adresu našeho sídla a uveďte, jaký údaj požadujete opravit a z jakého důvodu.

Výmaz
Můžete žádat, abychom Vaše údaje vymazali na těch dokumentech, které nejsme povinni podle zákona uchovávat (např. účetní dokumenty). Vaše žádost může být odmítnuta, pokud jsme Vaše údaje povinni spravovat pro účetní či fiskální účely, anebo pro určení, soudní nalezení či výkon našich právních nároků. Není-li dána právě popsaná situace, Vaše osobní údaje vymažeme zejména, pokud: osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány; odvolal/a jste svůj souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a není dán žádný další právní důvod pro jejich zpracování, vznesl/a jste námitku proti zpracování osobních údajů a máte za to, že při posouzení námitky vyjde najevo, že v konkrétní situaci převažuje Váš zájem nad naším zájmem na zpracování těchto osobních údajů; osobní údaje jsou zpracovány v rozporu s právní úpravou; povinnost výmazu stanoví zvláštní právní předpis; jedná se osobní údaje osob mladších 16 let. Své právo můžete uplatnit tak, že nás kontaktujte prostřednictvím našeho emailu info@lanika.cz nebo písemně na adresu našeho sídla a uvedete, jaký údaj požadujete vymazat a eventuálně z jakého důvodu.

Omezení zpracování
Může nastat situace, že namítáte nesprávnost Vašich osobních údajů, či máte za to, že jejich zpracování neprobíhá zcela v souladu s právní úpravou, eventuálně se domníváte, že Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, pro které jsme je získali, nebo po vznesení námitky popsané níže. V takových případech máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů prostřednictvím našeho emailu info@manetech.cz nebo písemně na adresu našeho sídla a uveďte zpracování jakého údaje požadujete omezit.

Vznesení námitky
V případě, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu (jak je popsán shora), můžete vznést námitku proti zpracovávání takových Vašich osobních údajů, budete-li k tomu mít důvod. Kontaktujte nás prostřednictvím našeho emailu info@manetech.cz nebo písemně na adresu našeho sídla a uveďte jakou námitku vznášíte a z jakého důvodu.

Přístup k Vašim osobním údajům
Chcete-li obdržet přesný přehled Vašich osobních údajů, které spravujeme a zpracováváme, kontaktujte nás prostřednictvím našeho emailu info@manetech.cz nebo písemně na adresu našeho sídla a uveďte, že žádáte o zaslání dále uvedených informací, které Vám následně zašleme písemně či elektronicky na adresu uvedenou v takové žádosti. Můžete žádat o sdělení informací o tom, jaké jsou účely zpracování, jaké jsou kategorie dotčených osobních údajů, kdo jsou příjemci osobních údajů, jaká je doba, po kterou jsou Vaše osobní údaje uloženy, můžete se dotazovat také na Vaše práva související s Vašimi osobními údaji.

Podání stížnosti
V případě Vašich důvodných pochybností, že Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, kontakty na www.uoou.cz. Před podáním takové stížnosti nás však neváhejte kontaktovat na emailu info@manetech.cz nebo písemně na adresu našeho sídla.

Tento informační list s podmínkami ochrany osobních údajů je platný a účinný od 10. 09. 2023.

 

Zavřít
Přihlásit
Zavřít
Košík (0)

Žádné produkty v košíku. Žádné produkty v košíku.