fbpx

Obchodní podmínky

Tyto obchodní
podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník (dále jen jako “Občanský zákoník”) vzájemná práva a
povinnosti mezi obchodní společností

MANETECH, a.s.,
IČO: 26192497,
se sídlem Klánovická 601/40, 198 00 Praha 9,
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
6676,
www: 
www.lanika.cz,
email: 
info@manetech.cz,

(dále jen jako „Prodávající“)

a zákazníkem (dále jen jako “Kupující“)

vzniklé v
souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen jako “Smlouva”)
uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím on-line obchodu
Prodávajícího umístěného na internetové adrese
https://www.lanika.cz  (dále jen jako “Obchod”),
jejímž předmětem je zboží nabízené Prodávajícím (dále jen jako
“Zboží”)

(dále jen jako „Obchodní podmínky“).

 

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou
  součástí Smlouvy. Smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém
  jazyce. Všude tam, kde se mluví o právech a povinnostech ze Smlouvy, jsou
  tím myšlena práva a povinnosti ze Smlouvy včetně těchto Obchodních
  podmínek.
 2. Uzavřením Smlouvy Kupující prohlašuje, že se
  s aktuálním zněním těchto Obchodních podmínek při každém jednotlivém
  uzavření Smlouvy seznámil, porozuměl jim a s jejich zněním souhlasí.
 3. Smlouva je po svém uzavření Prodávajícím
  uložena za účelem jejího úspěšného splnění, Prodávající se však nezavazuje
  umožnit Kupujícímu opakovaný přístup k uzavřené Smlouvě.
 4. Aktuální znění těchto Obchodních podmínek je
  volně přístupné na internetových stránkách Prodávajícího a je tak každému
  umožněno jejich zobrazení a archivace.
 5. Kupujícím může být spotřebitel, podnikatel
  nebo prodejce.
 6. Spotřebitelem se má na mysli ve shodě s
  ustanovením § 419 Občanského zákoníku každá fyzická osoba, která s
  Prodávajícím uzavírá Smlouvu, nebo jinak jedná, mimo rámec své
  podnikatelské činnosti nebo mimo rámec svého samostatného výkonu povolání.
 7. Podnikatelem se má na mysli ve shodě s
  ustanovením § 420 Občanského zákoníku ten, kdo samostatně vykonává na
  vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným
  způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za
  podnikatele je považována také každá osoba, která uzavírá smlouvy
  související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při
  samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem
  nebo na účet podnikatele. Dle § 421 se za podnikatele považuje také osoba
  zapsaná v obchodním rejstříku a dále se má za to, že podnikatelem je
  osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného
  zákona.
 8. Prodejcem se má na mysli podnikatel, který
  s Prodávajícím uzavřel Rámcovou smlouvu.

 

II. Uzavření Smlouvy, platební podmínky a doručení Zboží

 1. Veškerá prezentace Zboží umístěná na
  stránkách Obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen
  uzavřít Smlouvu ohledně tohoto Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského
  zákoníku se nepoužije.
 2. Na stránkách Obchodu jsou informace o Zboží
  a jeho vlastnostech, o jeho cenách, a o nákladech spojených s dodáním a
  balením Zboží při doručování v rámci území České republiky.
 3. Uzavřít Smlouvu lze prostřednictvím
  objednávkového formuláře umístěného v Obchodu. Do objednávkového formuláře
  je třeba vložit informace zejména o:

a)     
zvoleném Zboží a jeho množství. To Kupující
provede vložením Zboží do elektronického nákupního košíku;

b)     
požadovaném způsobu úhrady kupní ceny Zboží, kdy
prostředí Obchodu Kupujícímu zobrazuje náklady na zvolený způsob úhrady kupní
ceny;

c)     
požadovaném způsobu doručení objednávaného Zboží,
kdy prostředí Obchodu Kupujícímu zobrazuje náklady na zvolený způsob doručení
objednávaného Zboží; a

d)     
Kupujícím, jeho kontaktní údaje a údaje pro
doručení Zboží.
Informace zanesené do objednávkového formuláře tvoří objednávku (dále jen jako
“Objednávka”).

 1. Po vytvoření Objednávky má Kupující možnost
  údaje v ní uvedené zkontrolovat a případně změnit. Objednávku odešle
  Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Prodávající
  potvrdí Kupujícímu přijetí Objednávky elektronickou poštou na email
  uvedený v Objednávce nebo jinak poskytnutý Prodávajícímu. Smlouva je
  uzavřena okamžikem doručení tohoto potvrzení Objednávky, obsahuje-li
  současně projev Prodávajícího jednoznačně obsahující jeho vůli uzavřít
  Kupní smlouvu.
 2. Na základě uzavřené Smlouvy se Kupující
  zavazuje zaplatit za Zboží. Prodávající se zavazuje Zboží Kupujícímu
  odevzdat a umožnit mu k němu nabýt vlastnické právo. Při doručování přes
  přepravní společnost, poskytující komplexní logistické služby pro
  internetové obchody anebo pomocí sítě výdejních míst, která zajišťuje
  internetovým obchodům výdej zboží (např. tzv. Zásilkovna, Uloženka, Parcel
  shop, Alza box atd.), se doporučuje, aby Kupující převzal zboží do 24 hodin
  od doručení informace o možnosti převzetí Zboží.
 3. Kupující prohlašuje, že údaje uvedené v
  Objednávce či jinak poskytnuté Prodávajícímu jsou pravdivé a správné a že
  jejich případné změny Prodávajícímu bezodkladně oznámí. Prodávající nenese
  odpovědnost za případnou škodu či komplikace způsobené sdělením
  nesprávných či nepravdivých údajů Kupujícím. Kupující Prodávajícímu
  odpovídá za škodu mu způsobenou sdělením nesprávných či nepravdivých
  osobních údajů.
 4. Kupující souhlasí s použitím komunikačních
  prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy.
 5. Prodávající je oprávněn v závislosti na
  charakteru objednávky (nestandardní množství zboží, výše ceny, náklady na
  přepravu, vzdálenosti apod.) požádat Kupujícího o dodatečné telefonické
  nebo písemné potvrzení Objednávky. Odmítne-li Kupující objednávku
  požadovaným způsobem autorizovat, je Prodávající oprávněn uzavření Kupní
  smlouvy nepotvrdit, anebo byla-li by již uzavřena Kupní smlouva, je
  oprávněn od ní odstoupit.
 6. Prodávající může po Kupujícím požadovat
  zálohovou platbu či platbu předem. Na tuto skutečnost je Kupující
  upozorněn před uzavřením Smlouvy v popisu Zboží nebo v průběhu zadávání
  Objednávky.
 7. Kupující si při zadávání Objednávky může
  zvolit z následujících způsobů úhrady kupní ceny Zboží a ostatních
  nákladů:

a)     
bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího;

b)     
bezhotovostně prostřednictvím platebních či
jiných systémů třetích osob uvedených na webové stránce; nebo

c)     
bezhotovostně platební kartou;

d)     
úhradou vystavené faktury (dostupné pouze pro
prodejce s uzavřenou Rámcovou smlouvou).

 1. Společně s úhradou kupní ceny je Kupující
  povinen uhradit i náklady na balení a doručení Zboží v souladu se
  Smlouvou. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i
  náklady spojené s dodáním Zboží.
 2. V případě bezhotovostní platby je kupní cena
  splatná při zadávání Objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek
  Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky
  na účet Prodávajícího.
 3. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení
  celé kupní ceny a ostatních nákladů ještě před odesláním Zboží Kupujícímu.
  Ustanovení § 2119 odst. 1 Občanského zákoníku se nepoužije.
 4. Po uhrazení kupní ceny a ostatních nákladů
  vystaví Prodávající Kupujícímu o provedených platbách daňový doklad, který
  Kupujícímu zašle elektronickou poštou nebo mu jej předá spolu se Zbožím.
 5. Kupující nabývá vlastnictví ke Zboží
  okamžikem zaplacení jeho plné kupní ceny, ne však dříve, než Zboží
  převezme.
 6. Je-li Prodávající povinen podle Smlouvy
  dodat Zboží na místo určené Kupujícím, je Kupující povinen Zboží převzít
  při jeho dodání. Zboží určené Kupujícím k převzetí v provozovně
  Prodávajícího je Kupující povinen převzít v místě této provozovny
  nejpozději ve lhůtě 7 dnů ode dne, kdy bude Prodávajícím informován o
  možnosti převzetí tohoto Zboží. Kupující je povinen převzít Zboží i v
  dalších případech, zejména po vyřízené reklamaci, či pokud je Zboží
  zasíláno Kupujícímu opětovně při pozdním uplatnění práva od Smlouvy
  odstoupit bez uvedení důvodu. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího
  Zboží doručováno opakovaně nebo jiným, než smluveným způsobem, je Kupující
  povinen uhradit náklady spojené s tímto opakovaným nebo jiným způsobem
  doručení.
 7. Je-li Kupující v prodlení s převzetím Zboží,
  je Prodávající oprávněn účtovat Kupujícímu poplatek za uskladnění ve výši
  10 Kč za každý den kdy prodlení trvá, nejvýše však do výše ceny Zboží, a
  dále má Prodávající právo kdykoliv za trvání prodlení od Smlouvy
  odstoupit.
 8. V případě, že je způsob dopravy smluven na
  základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné
  dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 9. Při převzetí Zboží je Kupující povinen
  zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoli závad toto
  neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího
  o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce
  převzít.
 10. Žádný z termínů dodání Zboží smluvených mezi
  Kupujícím a Prodávajícím nelze brát jako fixní závazek ve smyslu
  ustanovení § 1980 Občanského zákoníku, ledaže je termín za takový výslovně
  označen a s Prodávajícím sjednán.

 

III. Odstoupení od Smlouvy

 1. Tento odstavec se použije pouze v případech,
  kdy je Kupující spotřebitelem. Je-li Kupující spotřebitelem:

a)     
Může odstoupit od Smlouvy do 14 dnů od převzetí
Zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí Zboží či
provedení platby. Odstoupení od Smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno v této
lhůtě na adresu sídla Prodávajícího (Klánovická 601/40, 198 00 Praha 9) nebo
elektronickou poštou na adresu
info@manetech.cz.

b)     
Je oprávněn od Smlouvy odstoupit i kdykoliv před
dodáním Zboží.

c)     
Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od
Smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum
nákupu či číslo Smlouvy, objednávky nebo daňového dokladu, bankovní spojení a
zvolený způsob vrácení zboží. Jeho doručení Prodávající Kupujícímu potvrdí v
textové podobě.

d)     
Po odstoupení je Kupující povinen zaslat
Prodávajícímu obdržené Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od
odstoupení. Kupující odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty Zboží, které
vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat
s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Zboží by mělo být vráceno Prodávajícímu
(ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu (původní obal však není
nutný, není-li to možné).

 1. Prodávající je povinen Kupujícímu vrátit
  částku plně odpovídající kupní ceně Zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání
  do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od
  Kupujícího přijal, nebo způsobem jiným, souhlasí-li s tím Kupující a
  nevzniknou-li tím Kupujícímu další náklady. S vrácením peněžních
  prostředků je Prodávající oprávněn počkat do doby, než mu Kupující vrátí
  Zboží nebo prokáže, že jej odeslal.
 2. Náklady na vrácení Zboží nese Kupující.
 3. Je-li vrácené Zboží poškozeno porušením
  povinností Kupujícího, je Prodávající oprávněn vůči Kupujícímu uplatnit
  nárok na náhradu snížení hodnoty Zboží a započíst jej na vracenou částku.
 4. V případech, kdy má Kupující v souladu s
  ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Smlouvy odstoupit,
  je Prodávající také oprávněn kdykoliv od Smlouvy odstoupit, a to až do
  doby převzetí Zboží Kupujícím. V takovém případě vrátí Prodávající
  Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet
  určený Kupujícím.
 5. V případech dodávky Zboží vyrobeného
  podle požadavků Kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám, nemá
  Kupující v souladu s ustanovením § 1837 písm. d) Občanského zákoníku
  právo od Smlouvy odstoupit.
 6. Není-li Kupující spotřebitelem, může od
  Smlouvy odstoupit za písemně sjednaných podmínek mezi Kupujícím a
  Prodávajícím, nebo stanoví-li tak zákon.
 7. Prodávající si vyhrazuje právo od Smlouvy
  odstoupit v případě, že cena Zboží, jež je jejím předmětem, byla v Obchodě
  zobrazena zcela zjevně nesprávně (například jako cena za balení
  s více kusy byla chybně uvedena cena za 1 kus, v ceně je uvedena
  nesprávně desetinná čárka).

 

IV. Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ze
  Smlouvy ohledně odpovědnosti Prodávajícího za vady se řídí příslušnými
  obecně závaznými předpisy.
 2. Tento odstavec se užije pouze v případě, že
  Kupující není podnikatelem. Není-li Kupující podnikatelem:

a)     
Pokud má převzaté Zboží nedostatky (např. nemá
sjednané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není
kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá
jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady
Zboží, za které Prodávající odpovídá.

b)     
Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku
nedodržení návodu k použití. Prodávající neodpovídá za vady, které Kupující sám
způsobil.

c)     
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od
převzetí Zboží, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí.

d)     
Nemá-li Zboží sjednané vlastnosti, může Kupující
žádat dodání nového Zboží bez vad. Není-li to možné, může Kupující od Smlouvy
odstoupit. Neuplatní-li Kupující toto právo, nebo nemůže-li Prodávající dodat
nové Zboží bez vad, může Kupující požadovat přiměřenou slevu.

c)     
Reklamaci může Kupující uplatnit u Prodávajícího
v sídle nebo elektronicky na adrese
info@manetech.cz. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje
okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží. Prodávající
Kupujícímu v písemné podobě potvrdí, kdy své právo uplatnil, co je obsahem
reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále
potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení
opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. V
případě oprávněné reklamace má Kupující právo na náhradu nákladů na uplatnění
reklamace v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá Kupující na
náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani
Prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně.
Kupující bude telefonicky nebo emailem vyrozuměn o vyřízení reklamace.

 

V. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je
  fyzickou osobou, je zajištěna v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o
  zpracování osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
  2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
  zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
  směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
 2. Rozsah spravovaných a zpracovávaných
  osobních údajů, jakož i veškeré informace Prodávajícího jakožto správce a
  zpracovatele vůči Kupujícímu, Podnikateli a Prodejci jakožto subjektům
  údajů, jsou dostupné zde:
  https://lanika.cz/osobni-udaje/.
 3. Kupující je povinen své osobní údaje uvádět
  správně a pravdivě, a je povinen bez zbytečného odkladu informovat
  Prodávajícího o jejich případné změně.

 

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny
  okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
 2. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu
  vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e)
  Občanského zákoníku. Kupující se se svými stížnostmi může obracet přímo na
  Prodávajícího nebo na příslušný orgán dohledu nebo státního dozoru.
  Prodávající je oprávněn k prodeji Zboží na základě živnostenského
  oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný
  živnostenský úřad.
 3. K projednávání sporů mezi Kupujícím a
  Prodávajícím jsou příslušné české obecné soudy.
 4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů
  ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská
  567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa:
  www.coi.cz.
 5. Je-li, nebo stane-li se některé z ustanovení
  Obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných
  ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co
  nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není
  dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
 6. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá
  korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně
  doručena písemně, a to elektronickou poštou, případně osobně nebo
  doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Kupujícímu je
  doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce nebo při
  registraci.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 01. 09. 2023

 

 

 

Zavřít
Přihlásit
Zavřít
Košík (0)

Žádné produkty v košíku. Žádné produkty v košíku.